บุคลากร กศน.ตำบลเชียงม่วน

นายรัฐวัฒ นุธรรม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน

นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ช่วย

นายปิติพล วงศ์กะโซ่
ครูอาสาสมัคร กศน.

นางนงนภัส สมภาร
หัวหน้า กศน.ตำบล

นางสาวสุชาดา มั่งมูล
ครู กศน.ตำบล