โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาเว็ปไซต์และพัฒนาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน

นางนงนภัส สมภาร : ข่าว/ภาพ