โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา